Otváracie hodiny

Pondelok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Utorok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Streda:
8:00-11:00  11:30-16:00
Štvrtok:
8:00-11:00  11:30-15:00
Piatok:
8:00-11:00
Telefónne číslo
038 5364612
E-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

  

Bytové družstvo v Bánovciach nad Bebravou vzniklo delimitáciou v roku 1990 od OSBD Topoľčany.

Posledné ZD OSBD Topoľčany sa konalo v marci 1990. V máji toho istého roku sa uskutočnilo ZD v Bánovciach, na ktorom bol predložený program s návrhom na delimitáciu so zvolením delimitačnej komisie, pracovného predstavenstva a bol predložený návrh organizačnej štruktúry SBD Bánovce nad Bebravou. V septembri 1990 na riadnom ZD boli schválené Stanovy družstva, zvolené predstavenstvo, kontrolná komisia a nakoniec dňa 4.10.1990 bolo Stavebné bytové družstvo Bánovce nad Bebravou zapísané v obchodnom registri, čím sa zavŕšil proces osamostatnenia.

V roku 1993 družstvo zmenilo názov na Stavebné bytové družstvo. Zápis do obchodného registra bol vykonaný 20.12.1993.

Posledná zmena názvu družstva sa uskutočnila v roku 1996, kde družstvo zmenilo názov na Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou. Zápis do obchodného registra bol vykonaný 11.06.1996.

 

ORGÁNY DRUŽSTVA

Orgány družstva. Článok 57 Stanov BD

Orgány družstva sú:

Členská schôdza družstva.

Zhromaždenie delegátov.

Predstavenstvo.

Predseda predstavenstva.

Kontrolná komisia.

Členská schôdza samosprávy.

 

 

Členská schôdza družstva. Článok 67 Stanov BD.

-Členská schôdza družstva je najvyšším orgánom družstva. Do jej výlučnej pôsobnosti patrí rozhodovať o zrušení družstva likvidáciou. Vzhľadom na rozsah družstva plní ostatnú funkciu najvyššieho orgánu zhromaždenie delegátov.

Zhromaždenie delegátov. Článok 68 Stanov BD.

-Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

prijímať a meniť stanovy družstva, volebný poriadok, určovať právne normy družstva a smernice na základe rozhodnutí a prijatých uznesení predstavenstva, ktoré majú platnosť do najbližšieho ZD.

voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie, c/ voliť členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

Prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, riadnu individuálnu účtovú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovú závierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží s hospodárskym výsledkom družstva

schvaľovať štatúty fondov družstva,

rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

určovať zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevného bytu (nebytového priestoru) a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a spôsob ich vyúčtovania a platenia,

určovať volebné obvody delegátov, pričom platí zásada, že každý dom, ktorý tvorí hospodársku jednotku má aspoň jedného delegáta.

prijímať rozhodnutia týkajúce sa splynutia zlúčenia, rozdelenia alebo zmeny právnej formy družstva.

-Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodnutie týkajúce sa družstva a jeho činnosti pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo.

-Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorými boli porušené všeobecne záväzne právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.

Predstavenstvo. Článok 72 Stanov BD.

-Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Predkladá zhromaždeniu delegátov na schválenie riadnu individuálnu účtovú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovú závierku a návrh na rozdelenie zisku a strát v súlade s platnými zákonmi a so stanovami družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

-Predstavenstvo má 7 členov.

Predseda predstavenstva              Ing. Ján Škvarenina          (volebný obvod Dubnička)

Podpredseda predstavenstva        Vladimír Varhaník              (volebný obvod Dubnička)

Člen predstavenstva                      Igor Stránsky                     (volebný obvod Dubnička)

Člen predstavenstva                      Ing. Andreas Puchor          (volebný obvod Sever)   

Člen predstavenstva                      Roman Mikušiak                (volebný obvod Sever) 

Člen predstavenstva                      Vojtech Igaz                       (volebný obvod Prednádražie)

Člen predstavenstva                      Anna Hajšová                     (volebný obvod Uhrovec)

Predseda predstavenstva. Článok 75 Stanov BD.

-Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva.

-Za výkon funkcie zodpovedá predstavenstvu.

 

Kontrolná komisia. Článok 77 Stanov BD.

-Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba Zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

-Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke a k mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku družstva.

-Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípade, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

-Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisií všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.

-Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného, alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

-Kontrolná komisia má 3 členov.

Predseda                  Dušan Holbay              (volebný obvod Dubnička)

Člen                          Ing. Ján Predanocy      (volebný obvod Sever)

Člen                          Tatiana Hudecová        (volebný obvod Prednádražie)   

 

Členská schôdza samosprávy. Článok 82 Stanov BD.

-Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti v okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

-Členská schôdza samosprávy najmä:

rozhoduje o spôsobe zabezpečovania úloh, ktoré jej boli uložené v súlade s hlavnými smermi činnosti družstva,

volí predsedu samosprávy, delegátov na ZD podľa volebného poriadku, predseda samosprávy a delegáti sú volení na volebné obdobie podľa Článku 60 ods. 1/ Stanov BD,

prerokováva správy delegátov o výkone ich funkcie na Zhromaždení delegátov.

Dokumenty o družstve 
 
Zápisnice zo Zhromaždenia delegátov

 

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista