Otváracie hodiny

Pondelok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Utorok: 
8:00-11:00  11:30-15:00
Streda:
8:00-11:00  11:30-16:00
Štvrtok:
8:00-11:00  11:30-15:00
Piatok:
8:00-11:00
Telefónne číslo
038 5364612
E-mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 

  

Informácia o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Bytového družstva Bánovce nad Bebravou (ďalej len „BD BnB“), ako prevádzkovateľa, Vám ako správca Vášho bytového domu zaručuje dostatočnú ochranu pri spracúvaní Vašich osobných údajov, pretože s nimi zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené. Toto cestou Vám poskytujeme základné informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov v súvislosti s novým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/67 zo dňa 27.04.2016 v zmysle Čl. 13 a 14 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známe tiež pod skratkou GDPR), a Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré kladú nové požiadavky na ochranu osobných údajov.

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:Bytového družstva Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Svätoplukova 1601, 95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00688177
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Dr., vložka č. 20/R.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami „BD BnB“.
3. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, Stanovy „BD BnB“ v súlade so zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, (zákon o sociálnom poistení, zdravotnom poistení, dôchodkovom poistení, zákonník práce a iné zákony súvisiace s výkonom činnosti správcu).

4. Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia, Mesto Bánovce nad Bebravou, Okresné úrady a Obecné úrady v pôsobnosti spravovaných bytových domov, Správa katastra, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy, orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT, spoločnosť DBTS s.r.o..

5. Doba uchovávania osobných údajov
„BD BnB“ je oprávnené spracovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j.
počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv
zo zmluvy o výkone správy, Stanovami „BD BnB“ t.j. po dobu trvania členstva a v súlade s dobou
nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od „BD BnB“ prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
  • na opravu týchto osobných údajov,
  • na vymazanie týchto osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,
  • na prenosnosť týchto osobných údajov,
  • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),
  • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi
predpismi. Voči „BD BnB“ si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Od 25.5.2018 budú aktuálne informácie, vrátane kontaktných údajov zodpovednej osoby, zverejnené na webovej stránke www.bd-bn.sk. 

Oznamujeme majiteľom a nájomníkom bytov, že stránku www.poschodoch.sk prevádzkuje firma ANASOFT APR, spol. s.r.o. Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

V Bánovciach nad Bebravou.

Ing. Jaroslav Matejka
prokurista BD Bánovce nad Bebravou vl.r.

Zodpovedná osoba poverená ochranou osobných údajov za BD Bánovce nad Bebravou Minárik Igor.

Celý dokument vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu:

.

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista