Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00-11:00           11:30-15:30
Utorok:     -
Streda:     7:00-11:00            11:30-17:00
Štvrtok:     -
Piatok:     7:00-11:00            11:30-14:00

Nahlasovanie opráv

Pondelok-Štvrtok:                7:00-15:30
Piatok:                                  7:00-14:00

 Telefónne čísla

Ekonomický úsek:  
 platby, fakturácie           038 5364615
Technický úsek:      
nahlasovanie opráv        038 5364621
energetik                         038 5364622
Organizačný úsek:      
evidencia členov,   

evidencia vlastníkov       038 5364617 

Sekretariát:                      038 5364612

Havarijné služby

Vodoinštal. + ÚK:           0903 410 258
Elektroinštalácie:            0903 410 870

Plynoinštalácie:              
0850 111 727
Káblová TV:                   
0902 846 942
Výťahy H&M Lifts:
 
        
0915 694 975
Výťahy OTIS:                  
0800 131 415
Všetky kontakty

V roku 2020 sme si pripomenuli 30 výročie osamostatnenia

Krátky pohľad do histórie bytového družstevníctva v Bánovciach nad Bebravou.
Delimitácia BD Bánovce od OSBD Topoľčany v r. 1990 bolo poslednou zmenou, ktorých vo vývoji od vzniku družstevníctva v našom meste bolo niekoľko. Pre ilustráciu v krátkosti spomenieme zmeny:

 • v roku 1959 bol schválený zákon, ktorý obnovil družstevnú bytovú výstavbu prostredníctvom stavebných bytových družstiev
 • v roku 1961 sa v našom meste začala výstavba bytov na Družstevnej ulici
 • o rok neskôr pokračovala výstavba na sídlisku Prednádražie

V roku 1962 vznikli v Bánovciach tieto bytové družstvá:

 • Stavebné bytové družstvo Zornica
 • Stavebné bytové družstvo Tatra
 • 3. stavebné bytové družstvo občanov
 • Bytové družstvo Uhrovec

V roku 1973 sa tieto družstvá zlúčili a vytvorili Stavebné bytové družstvo Bánovce nad Bebravou. V roku 1978 došlo k integrácii bytových družstiev Bánoviec, Partizánskeho a Topoľčian do OSBD Topoľčany. V roku 1990 došlo k delimitácii a odčleneniu od OSBD Topoľčany a vzniklo Stavebné bytové družstvo.

Bánovce nad Bebravou, ktoré v roku 1996 bolo premenované na Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou.

Osamostatnenie nášho družstva od OSBD Topoľčany sa nerodilo ľahko. Mnohí z vás, ktorí ste sa toho osobne zúčastnili si pamätáte na všetky problémy, ktoré sa museli prekonať. Z odstupom času si myslíme, že to bol krok správny a hlavne prospešný pre našich členov.

Odstránila sa nedostatočná informovanosť, neprehľadnosť hospodárenia a rozhodovanie o našich problémoch sa prenieslo do nášho družstva. Dnes si ani nevieme predstaviť, že za všetkým, čo sa vybavuje tu, by sa malo cestovať do Topoľčian. Vďaka pracovníkom ale i funkcionárom bola vybudovaná organizačná štruktúra, všetky orgány a v súlade s legislatívou, vytvorená dokumentácia potrebná pre riadny chod družstva.

Posledné ZD OSBD Topoľčany sa konalo v marci 1990. V máji toho istého roku sa uskutočnilo ZD v Bánovciach, na ktorom bol predložený program s návrhom na delimitáciu so zvolením delimitačnej komisie, pracovného predstavenstva a bol predložený návrh organizačnej štruktúry SBD Bánovce nad Bebravou. V septembri 1990 na riadnom ZD boli schválené Stanovy družstva, zvolené predstavenstvo, kontrolná komisia a nakoniec dňa 4.10.1990 bolo družstvo zapísané v obchodnom registri, čím sa zavŕšil proces osamostatnenia.

Už v roku 1991 a v ďalších rokoch sa začali rozvíjať aktivity novovytvoreného družstva:

 • dopĺňanie stanov a schvaľovanie smerníc,
 • rozdelenie fondov na spoločný a bytový,
 • meranie dodávky tepla,
 • montáž satelitov na sídlisku Dubnička,
 • prevody bytov do osobného vlastníctva,
 • tvorba fondu vyhodnocovania meraní,
 • vytvorenie funkcie hospodárov domov,
 • komplexná montáž bytových meračov tepla (ÚK) a teplej úžitkovej vody (TÚV),
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK a TÚV,
 • sledovanie dotácií na teplo,
 • projekt budovania TKR, neskor v spolupráci s MsÚ rozšírený na celé mesto,
 • ďalšia výstavba bytov, výstavba hromadných garáží,
 • nadstavba budovy správy,
 • rekonštrukcie balkónov formou získania štátnych dotácií,
 • komplexné zateplenie domov formou získania štátnych dotácií a úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z komerčných bánk,
 • budovanie lokálnych domových kotolní, od roku 2004 bolo vybudovaných 26 vlastných lokálnych kotolní vo vlastníctve občanov,
 • príprava a nasadenie nových pomerových meračov rozdelenia tepla EITN 10.7 Metra Šumperk,
 • komplexná rekonštrukcia rozvodov TKR na optickú sieť,
 • prevádzkovanie elektronických komunikačných sietí – KDS a poskytovanie elektronických komunikačných služieb retransmisie televíznych a rozhlasových signálov.

V auguste 2007 bol zavŕšený zámer družstva na spustenie sprostredkovanie prístupu k sieti internet a prenos hlasu prostredníctvom siete internet /VoIP/ v lokálnej sieti káblového distribučného systému, Dôležitou a významnou činnosťou družstva je aktivita v oblasti výstavby bytov a výstavby hromadných garáží. Pri osamostatnení malo naše bytové družstvo v správe 2143 bytov.

V súčasnosti družstvo spravuje 3259 bytov, sú to byty družstevné, byty vo vlastníctve občanov ale i byty obecné, ďalej spravujeme 180 garáži a 21 parkovacích miest. Tento nárast znamenal zvýšenie náročnosti práce nielen pracovníkov správy ale i spolupráce správy a funkcionárov.

Nadštandardnou oblasťou v poskytovaní služieb spojených s bývaním je prevádzka KDS. Poskytujeme 45 televíznych programov v digitálnej kvalite a takiež prístup k internetu členom aj nečlenom BD a taktiež cudzím užívateľom. BD spravujeme taktiež optickú sieť Mesta Bánovce nad Bebravou a siete niektorých priľahlých obcí.

Veríme, že i v ďalších rokoch za spolupráce s mestom, usmerňovania a pomoci SZBD, dobrých vzťahov so všetkými, s ktorými BD spolupracuje, bude BD Bánovce nad Bebravou svojou činnosťou a aktivitami prirodzene zvyšovať svoj kredit a hlavne bude prospešné pre svojich členov a obyvateľov mesta.

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista