Otváracie hodiny

Pondelok: 7:00-11:00           11:30-15:30
Utorok:     -
Streda:     7:00-11:00            11:30-17:00
Štvrtok:     -
Piatok:     7:00-11:00            11:30-14:00

Nahlasovanie opráv

Pondelok-Štvrtok:                7:00-15:30
Piatok:                                  7:00-14:00

 Telefónne čísla

Ekonomický úsek:  
 platby, fakturácie           038 5364615
Technický úsek:      
nahlasovanie opráv        038 5364621
energetik                         038 5364622
Organizačný úsek:      
evidencia členov,   

evidencia vlastníkov       038 5364617 

Sekretariát:                      038 5364612

Havarijné služby

Vodoinštal. + ÚK:           0903 410 258
Elektroinštalácie:            0903 410 870

Plynoinštalácie:              
0850 111 727
Káblová TV:                   
0902 846 942
Výťahy H&M Lifts:
 
        
0915 694 975
Výťahy OTIS:                  
0800 131 415
Všetky kontakty

Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie na území SR – odporúčanie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadne opatrenia v SR z dôvodu možného šírenia koronavírusu COVID-19. Tieto opatrenia majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. K vybraným povinnostiam správcov odporúčame:

Vyúčtovanie (do 31.5.):

Vo všeobecnosti nepredpokladáme, že by správca nestihol vypracovať vyúčtovanie (prípadne správu o činnosti). Pokiaľ správca má/mal k dispozícii dokumentáciu potrebnú na vypracovanie listín, nič mu nebráni v tom, aby si túto povinnosť splnil. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude SOI pri prípadnej kontrole prihliadať na prípady individuálne a bude v plnom rozsahu brať do úvahy objektívne prekážky, ktoré spôsobili nesplnenie si tejto povinnosti.

Reklamácie:

Bližšie informácie nájdete TU: https://www.soi.sk/sk/informacie-preverejnost/mimoriadne-opatrenia-vlady-sr-vplyv-na-reklamacne-lehoty.soi

Schôdze, hlasovania:

Schôdze alebo iné zhromaždenia a tiež písomné hlasovanie môžu byť ovplyvnené mimoriadnou situáciou a rizikom z možného šírenia COVID-19.

Rozhodnutie v tejto oblasti ponechávame výlučne na správcov alebo vlastníkov. Toto rozhodnutie bude pri prípadnej kontrole SOI v plnom rozsahu akceptované.

Odporúčame však, aby správca/vlastníci aj v tomto prípade postupovali v zmysle príslušných rozhodnutí vlády SR a tieto rozhodnutia rešpektovali.

Výkon činnosti správcov je možné vzhľadom na danú situáciu prispôsobiť potrebám verejnosti s prihliadnutím na riziko a život ohrozujúci stav, najmä nezanedbať opravy alebo revízie nevyhnutné z pohľadu zdravia, života a bezpečnosti vlastníkov. Ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 182/1993 Z. z. budú posudzované primerane. Upozorňujeme, že nemožno od správcov ani od iných podnikateľských subjektov v aktuálnej situácii žiadať plnenie všetkých povinností. Preto ubezpečujeme, že SOI bude prihliadať osobitne na každý jeden prípad odôvodnený mimoriadnou situáciou a objektívnou prekážkou na strane podnikateľského subjektu.

ZDROJ: https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/povinnosti-spravcov-bytovych-domovpocas-mimoriadnej-situacie.soi

Pre zástupcov a vlastníkov
Klientská zóna
Navštíviť
Havarijná služba H24

Vodoinštal. + ÚK: 0903 410 258
Elektroinštalácie:  0903 410 870
Káblová TV:          0902 846 942
Plynoinštalácie:    0850 111 727

Televízia & internet
Naša ponuka káblovej televízie a internetu
Viac info

Ista

bd vysokozdvizna plosina

Bytové družstvo ponúka

Práce vo výškach až 11m mobilnou vysokozdvižnou plošinou

  • údržba rodinných domov, bytových domov, priemyselných a iných objektov
  • opravy konštrukcií, stožiarov, striech, vzdušných vedení
  • výmeny svietidiel v halách, telocvičniach, verejné osvetlenie

Prenájom plošiny pre firmy ponúkajúce

  • montážne, stavebné, natieračské a maliarske práce

Bližšie informácie: majster@bd-bn.sk, 038 536 46 21